Pobeda na Pravoberezhnoi Ukraine i izgnaniye nemetsikh zakhvatchikov za predeli Ukrainskikh sovietsk

(1945)

导演: 杜辅仁科 优丽亚·索琳兹娃
国家地区: 苏联
发行公司: Seagull Films ...