Chuyen xe bao tap

(1977)

导演: Vu Tran
编剧: Bao Bhan Vu Tran
国家地区: 越南
制作公司: Filmstudio Hanoi ...

主演:

Dinh Than Vu

Dinh Than Vu

饰 Son

Than Quy Vu

Than Quy Vu

饰 Van

Trinh Thinh

Trinh Thinh

饰 Mr. Tinh

Chau Mai

Chau Mai

饰 Mrs. Tinh

更多