The Devilish Tenant

(1909)

导演: 乔治·梅里爱
国家地区: 法国
发行公司: Facets Video ...
更多片名: 恶魔房客

主演:

André Méliès

André Méliès

饰 Le Concierge

乔治·梅里爱 Georges Méliès

乔治·梅里爱

Georges Méliès

饰 Le Locataire..

更多

短影评

好像是一部彩色故事片?默片???无法下载...Youtobe~