Wolf Trap Presents the Kirov: Swan Lake

()

(1986) - 音乐 - 1986年美国首播
制作人: Phillip Byrd John Potthast
国家地区: 美国

主演:

Yelidar Aliyev

Yelidar Aliyev

饰 Von Rothbart

Olga Chenchnikova

Olga Chenchnikova

饰 Odette / Odile

Konstantin Zaklinsky

Konstantin Zaklinsky

饰 Prince Siegf..

更多