Zhizn za zhizn

(1916)

剧情 - 1916年5月10日俄罗斯上映
导演: Yevgeni Bauer
编剧: Georges Ohnet Yevgeni Bauer
国家地区: 俄罗斯
制作公司: Khanzhonkov ...

主演:

Vitold Polonsky

Vitold Polonsky

饰 Prince Vladi..

Olga Rakhmanova

Olga Rakhmanova

饰 Mrs. Khromova

Ivane Perestiani

Ivane Perestiani

饰 Zhurov, the ..

Vera Kholodnaya

Vera Kholodnaya

饰 Nata Khromova

更多