Sentimentalnyy roman

(1977)

导演: Igor Maslennikov
编剧: Igor Maslennikov Vera Panova
国家地区: 苏联
制作公司: Lenfilm Studio ...

主演:

Yelena Proklova

Yelena Proklova

饰 Zoya the big

耶乐娜·科若那娃 Yelena Koreneva

耶乐娜·科若那娃

Yelena Koren..

饰 Zoya the lit..

Nikolai Denisov

Nikolai Denisov

饰 Shura Sebast..

Stanislav Lyubshin

Stanislav Lyubshin

饰 Andrey Kushlia

更多