Troe vyshli iz lesa

(1959)

导演: Konstantin Voinov
编剧: Iosif Olshansky Nina Rudneva
国家地区: 苏联
制作公司: Mosfilm ...
更多片名: 走出森林的三个人 走出森林的三个人 ...

主演:

Lidiya Smirnova

Lidiya Smirnova

饰 Julia Titova..

Valentin Zubkov

Valentin Zubkov

饰 Sergei Koshe..

Mikhail Pogorzhelsky

Mikhail Pogorzhelsky

饰 Pavel Stroga..

Boris Smirnov

Boris Smirnov

饰 Detective MG..

更多

短影评

前苏联二战片《走出森林的三个人》

萧宇

萧宇

看过 7.0