Ryadovoy Aleksandr Matrosov

(1949)

1949年6月10日芬兰上映
导演: Leonid Lukov
编剧: 乔治·姆季瓦尼
国家地区: 苏联
制作公司: Soyuzdetfilm ...
更多片名: 普通一兵

主演:

Anatoli Ignatyev

Anatoli Ignatyev

饰 Alexandre Ma..

弗拉基米尔·巴拉瑟夫 Vladimir Balashov

弗拉基米尔·巴拉瑟夫

饰 Iljin

奥列·雅科夫 Oleg Jakov

奥列·雅科夫

Oleg Jakov

饰 Kapitán Sce..

Mikhail Kuznetsov

Mikhail Kuznetsov

饰 Kapitán Kol..

更多