Biala wizytówka

()

1989年1月3日波兰上映
导演: 菲利普·巴勇
编剧: 菲利普·巴勇
国家地区: 波兰
更多片名: 白卡

主演:

Maria Gladkowska

Maria Gladkowska

饰 Daisy (2 epi..

Stanislaw Koczanowicz

Stanislaw Koczanowicz

饰 (2 episodes)

Wladyslaw Kornak

Wladyslaw Kornak

饰 (2 episodes)

Miroslawa Marcheluk

Miroslawa Marcheluk

饰 Missy (2 epi..

更多