Neizvestnyy soldat

()

导演: Grigori Aronov Vadim Zobin
编剧: Anatoli Rybakov
国家地区: 苏联
制作公司: Ekran ...
更多片名: 无名战士

主演:

Vasili Funtikov

Vasili Funtikov

饰 Krosh

尼古莱·格陵柯 Nikolai Grinko

尼古莱·格陵柯

Nikolai Grinko

饰 Grandfather

Lyudmila Novosyolova

Lyudmila Novosyolova

饰 Mother

Robert Spirichev

Robert Spirichev

饰 Father

更多