黄飞鸿醒狮独霸梅花桩

(1968)

Huang Fei-hong xing shi du ba mei hua zhuang

导演: 王风
国家地区: 中国香港