Katsushika Sunako

(1920)

导演: Kisaburo Kurihara
编剧: 泉镜花 谷崎润一郎
国家地区: 日本
制作公司: 大活 ...

主演:

红泽叶子 Youko Benisawa

红泽叶子

Youko Benisawa

饰 (as Yôko Be..

Kiyoshi Hasegawa

Kiyoshi Hasegawa

饰 Kikue's Father

Sango Kamiyama

Sango Kamiyama

饰 Kikue

神户光 Mitsu Kanbe

神户光

Mitsu Kanbe

饰 Yashichi (as..

更多