Na Deribasovskoy khoroshaya pogoda, ili na Brayton Bich opyat idut dozhdi

(1992)

导演: 列奥尼德·盖代
编剧: 列奥尼德·盖代 Arkadi Inin ...
国家地区: 俄罗斯 | 美国
制作公司: MMO Ingeokom ...

主演:

Dmitri Kharatyan

Dmitri Kharatyan

饰 Agent Sokolo..

Kelly McGrill

Kelly McGrill

饰 Agent Mary S..

Andrei Myagkov

Andrei Myagkov

饰 Dyadya Misha..

Mikhail Kokshenov

Mikhail Kokshenov

饰 Kravchuk

更多