Shimikin no Asakusa no botchan

(1947)

1947年4月21日日本上映
导演: 佐佐木康
编剧: Sachio Obi 津路嘉郎
国家地区: 日本
制作公司: Shochiku Ofuna ...

主演:

Saraku Akiyama

Saraku Akiyama

饰 Utsumi

Uraku Akiyama

Uraku Akiyama

饰 Gen-san

Yoshio Arakawa

Yoshio Arakawa

饰 Unsui Baish..

Toichi Doki

Toichi Doki

饰 Sadao Tomita

更多