Císaruv pekar a pekaruv císar

(1951)

导演: Martin Fric
编剧: Jirí Brdecka Martin Fric ...
国家地区: 捷克斯洛伐克
发行公司: Artkino Pictures Inc. ...

主演:

Jan Werich

Jan Werich

饰 Rudolf II / ..

玛丽·瓦索娃 Marie Vásová

玛丽·瓦索娃

Marie Vásová

饰 Stradová, h..

Natasa Gollová

Natasa Gollová

饰 Katerina aka..

Bohus Záhorský

Bohus Záhorský

饰 Lang, komorí

更多

短影评

1.捷克恐怖喜剧。2.时间在沙漏来回中磨损。3.历史总是阴谋家写的。4.泥人哥连与大卫雕像。5.替身不在于多,而在于精。6.被缚的泥人哥连。7.收尾于巷道集体狂舞。

陆支羽

陆支羽

看过 7.0