Visokosnyy god

(1962)

导演: Anatoli Efros
编剧: Vera Panova
国家地区: 苏联
制作公司: 莫斯科电影制片厂 ...

主演:

Yelena Fadeyeva

Yelena Fadeyeva

饰 Dorofeya Kup..

Innokenti Smoktunovsky

Innokenti Smoktunovsky

饰 Gennadi Kupr..

Vasili Makarov

Vasili Makarov

饰 Leonid Kupri..

Ye. Orlova

Ye. Orlova

饰 Yulka Kupriy..

更多